تبلیغات محیطی

هـزینه کمتر، اثــر بخشـی بیـشتـر

با توجه به اطلاعات آماری دقیق هر تابلو برای تقلیل هزینه ها نکات زیر مورد بررسی قرار می گیرند:


1. برنامه ریزی استراتژیک بر اساس جدول زمان بندی سالانه و تقسیم بودجه در استان های مختلف براساس شاخص هایBDI,CDI,BOI

2. انتخاب مکان ها و موقعیت ها بر اساس حجم ترافیک در فصول مختلف سال

3. جستجوی آدرس های منتخب و سپس انتخاب بهترین تابلوها با فیلتر کردن شاخص های مختلف و میزان حداکثر دسترسی

REACH 4. با فیلتر کردن آیتم CPP می توانید هزینه دسترسی به یک درصد از مخاطب را در هر تابلو مقایسه نمایید.

5. انتخاب تابلوها با ابعاد مناسب‌تر بین تابلو‌هایی که شاخص های یکسانی دارند. (صرفه جویی در هزینه های چاپ و نصب)

6. زمان بندی و اجرای تابلوها {نقاط اوج و شلوغی، پوشش و گستردگی بیشتر، دوره های پایداری پوشش متعادل و دوره های رکود پوشش کمتر }

7. اکران طرح های ویژه و خلاق ماندگار در نقاط استراتژیک با هدف پوزیشن (صرفه جویی در هزینه های چاپ و نصب)

نویسنده


Avatar